Allerzielen Alom

Auteursrechten

In de afgelopen jaren is Allerzielen Alom uitgegroeid tot een nieuwe traditie in Nederland. Het concept Allerzielen Alom van Ida van der Lee is een voorbeeld voor velen om ’de doden niet te verzwijgen, maar te vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben’. Van der Lees eerste publicatie, Allerzielen Alom – Kunst tot herdenken, was een inspirerende leidraad. Het boek is bijna uitverkocht. Wij zijn blij dat het idee wordt opgepakt door uitvaartverzorgers, ritueelbegeleiders, kunstinstellingen, overheden en gemeen-
schappen. Dit was mede mogelijk dankzij de inzet van onze partners uit de kunst en cultuur, fondsen en sponsoren en de vele vrijwilligers.

Allerzielen Alom gaat een spannende toekomst tegemoet. De nieuwe publicatie, De Muze van het Herdenken – Vijf jaar Allerzielen Alom, komt in september uit. De boekpresentatie wordt gecombineerd met een Allerzielen Alommarkt waarin producten en diensten besteld of gehuurd kunnen worden. Daarnaast zijn we volop bezig om het concept met onze opgedane kennis en ervaring over te brengen aan organisatoren, regisseurs en kunstenaars middels een educatief programma. Allerzielen Alom is een fenomeen in Nederland geworden, en er zijn ook plannen om Allerzielen Alom in de buurlanden België en Duitsland te starten.

We willen serieus en kwalitatief groeien en dat schept een verantwoordelijkheid. Wij hebben geen commerciële doelstellingen, maar we vinden het noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen over wat Allerzielen Alom is, en hoe wij werken. De afgelopen tijd is er discussie ontstaan over het gebruik van het gedachtegoed en de naam van Allerzielen Alom alsmede het gebruik van kunstvormen die binnen het kader van Allerzielen Alom zijn ontwikkeld. Dat ligt gedeeltelijk aan het ontbreken van duidelijke richtlijnen vanuit onze organisatie. Hierdoor hebben een aantal organisatoren van vieringen die geïnspireerd zijn door Allerzielen Alom de indruk gekregen dat men alles zonder meer mag gebruiken.
Helaas wordt in een aantal gevallen hiervan onrechtmatig gebruik gemaakt, omdat het concept en de kunstvormen gebruikt worden zonder toestemming en bronvermelding. Hierdoor lijkt het alsof het idee en de verdere uitvoering daarvan door de betreffende organisator(en) is bedacht, terwijl het voortgekomen is uit Allerzielen Alom.
Om alles in goede banen te leiden en toekomstige samenwerking en communicatie op een goede en heldere manier te voeren, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld. In de volgende tekst lichten we deze toe.

I. Gebruik van de naam ´Allerzielen Alom´

De naam ‘Allerzielen Alom’ staat voor kwaliteit. Een Allerzielen Alomviering moet voldoen aan specifieke criteria en kernwaardes. Deze zijn op deze website verder uitgelegd, klik op criteria of kernwaardes. Een belangrijke voorwaarde is o.a. de inzet van kunst en kunstenaars. Kunst zorgt voor innovatie, verbeeldingskracht en geeft het ritueel een diepere betekenis. Kunstvormen die in Allerzielen Alomvieringen ontwikkeld en gebruikt worden, helpen nabestaanden met het uitdrukken van hun gedachten en gevoelens over hun overledenen. Kunst is de motor van de verbeelding die toegang kan geven tot het mysterie van de dood. Ida van der Lee heeft voor dit doel professionele kunstenaars opgeleid. Het is niet iets dat iedereen zomaar kan. Verder is Allerzielen Alom geen tentoonstelling van ‘autonome’ kunst; als het in een categorie moet worden geplaatst dan eerder die van de ´community art’, een kunstvorm die altijd een relatie aangaat met een gemeenschap en mensen laat deelnemen. Omdat we de kwaliteit van de Allerzielen Alomvieringen willen beschermen vinden we het belangrijk dat een Allerzielen Alomviering de kunst op een specifieke manier inzet.

1.    De naam ‘Allerzielen Alom’ is een beschermd merk, geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder inschrijvingsnummer 0867132. De naam mag alleen gebruikt worden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de merknaamhouder, Ida van der Lee.

2.    Tevens is het logo van ‘Allerzielen Alom’ beschermd als merk. Het is een geregistreerd beeldmerk, ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, onder inschrijvingsnummer 0875496. Ook dit beeldmerk mag alleen gebruikt worden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de merknaamhouder, Ida van der Lee.

3.    Of een viering de naam ‘Allerzielen Alom’ kan krijgen, wordt bepaald door de bedenker en initiatiefnemer: kunstenaar Ida van der Lee. We willen de kwaliteit waarborgen, en de naam is immers een kwaliteitskeurmerk. Niet alle professionele kunst is geschikt voor Allerzielen Alom. Het is mogelijk een masterclass te volgen bij Ida van der Lee, waarin kan worden geleerd van de uitgebreide kennis die zij heeft opgedaan binnen Allerzielen Alom. Bij de afronding van de masterclass kan tezamen met Ida van der Lee worden bezien of de eigen te organiseren vieringen kunnen worden georganiseerd onder de naam Allerzielen Alom en onder welke afspraken en voorwaarden.

II. Gebruik van concept en/of afzonderlijke kunstvormen ontwikkeld binnen Allerzielen Alom

1.    Alle kunstvormen en concepten die sinds 2005 zijn ontwikkeld in het kader van Allerzielen Alomvieringen o.l.v. Ida van der Lee, zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen alleen worden gebruikt met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ida van der Lee.

2.    Bij dit gebruik van het concept en/of afzonderlijke kunstvormen binnen een viering die geen Allerzielen Alomviering is, moet de tekstregel  ´Deze viering is geïnspireerd door het concept Allerzielen Alom ontwikkeld door kunstenaar Ida van der Lee, www.allerzielenalom.nl´ duidelijk zichtbaar worden geplaatst in de nabijheid van de zelfgekozen naam van de viering, op de openingspagina van de website en in het colofon alsmede in alle andere teksten, persberichten, websites, publicaties, DVD’s  en ander PR-materiaal.

3.    Het gebruik van tekst, als citaat of geparafraseerd, mag alleen met bronvermelding, zoals dit gebruikelijk is in de media, de literatuur en wetenschap.

4.    Bij gebruik van foto’s en teksten die kunstvormen beschrijven die in het kader van Allerzielen Alom werden ontwikkeld, moet de copyright vermeld worden in de gebruikelijke vorm: © [naam van de kunstenaar(s)]. Klik hier voor de lijst van kunstvormen AA2010_ARCHIEF, kunstvormen en zie ook de nieuwe publicatie De Muze van het Herdenken – Vijf jaar Allerzielen Alom.

Allerzielen Alom en kunstenares Ida van der Lee nodigen u uit om met hen in contact te treden indien u gebruik wenst te maken van een van de onderdelen van Allerzielen Alom waar copyright op rust, zoals hierboven beschreven.

Wij zijn blij dat het concept Allerzielen Alom tot voorbeeld dient en gebruikt wordt. Om de kwaliteit te waarborgen vinden we het belangrijk dat er  op respectvolle wijze wordt omgegaan met dit intellectuele eigendom. Anderzijds gaat het ook om erkenning, en dient de bron voor buitenstaanders terug te vinden zijn. Wij vertrouwen op een prettige communicatie, waarin een respectvolle samenwerking centraal staat.