Allerzielen Alom

Allerzielen Alom wil impact hebben

en als een steen in de vijver nieuwe initiatieven teweeg brengen. Zij wil het concept blijven onderzoeken, aanscherpen, ontwikkelen en overdragen. Allerzielen Alom wil samen met alle mensen die betrokken raken werken aan een rijk project. Door het herdenken van de doden zoals Allerzielen Alom dat voor ogen staat, zullen de mensen bewuster worden over hun afkomst en identiteit. Het laat hun stil staan bij hun voorbeelden en door wie ze zijn geïnspireerd. Het is een moment om te reflecteren op het leven dat ze zelf leiden.

Allerzielen Alom wil:
–    Ook initiatieven buiten Noord-Holland mogelijk maken;
–    Ontvankelijk zijn voor nieuwe zelfstandige initiatieven;
–    Initiatief bij burgers neerleggen. Ritueel begeleiders of meer
     idealistische uitvaartbegeleiders kunnen de behoeften en
     wensen van burgers aanvoelen en vertalen;
–    Traditionele begraafplaatsen openstellen voor mensen met
     andere overtuigingen en mensen wiens doden ver weg
     begraven zijn of gecremeerd zijn;
–    Stimuleren van uitwisseling van kennis en ervaring tussen
     verschillende initiatieven;
–    Onderzoek verrichten naar welke plekken – anders dan
     begraafplaatsen en crematoria – geschikt zijn voor Allerzielen
     Alom vieringen. Zogenaamde rituele landschappen ontdekken
     of creëren.

Allerzielen Alom ontwikkelt zich door:
–    Het concept voortdurend te analyseren en begrijpbaar en
     overgedragen te maken. De huidige criteria vormen daarbij het
     uitgangspunt;
–    Verschillende middelen beschikbaar te stellen om het
     gedachtegoed over te dragen en de opgedane ervaringen voor
     de toekomst te bewaren.
–    Masterclasses te geven aan kunstenaars, ritueel begeleiders
     en andere uitvoerende professionals om het gedachtegoed
     over te dragen en in de vingers te krijgen;
–    Al ontwikkelde, goed functionerende vormen te herhalen
     (eventueel door amateurs en vrijwilligers).

Allerzielen Alom verduurzaamt op lange termijn, zodat:
–    Het een levende traditie wordt;
–    Op lokaal niveau zelfstandig Allerzielen Alom vieringen uit-
     gevoerd kunnen worden. Coaching, advisering, informatie,
     toolkits, criteria;
–    Samenwerking tussen diverse sectoren (welzijn, religie, kunst,
     uitvaart, bewoners) het draagvlak voor en de overdraag-
     baarheid van Allerzielen Alom bevordert. Hierdoor worden
     gemeenschappen en instellingen zelfredzaam gemaakt;
–    Het belang van en de behoefte aan Allerzielen Alom wordt
     onderbouwd aan de hand van wetenschappelijk en onaf-
     hankelijk onderzoek;
–    Er nieuwe doelgroepen worden bereikt: kinderen, ouderen en
     migranten krijgen vanaf dit jaar extra aandacht;
–    Het herdenken van de doden tot een verduurzaming van de
     samenleving leidt, omdat het gedachtegoed van onze
     voorgangers als het ware wordt ‘gerecycled’.